pátek 27. března 2015

Zahajujeme projekt na podporu perlorodky říční na Ašsku

Díky podpoře EHP fondů a Ministerstva životního prostředí ČR zahajujeme roční projekt na realizaci záchranného programu perlorodky říční na Ašsku. Zaměřujeme se především na zlepšování kvality biotopu perlorodky, a to jak vlastních toků, tak okolních lučních a břehových porostů, na podporu hostitelského druhu, sledování stavu populace perlorodek, polopřirozené odchovy a sledování vývoje podmínek pro její přežití. Připravíme samozřejmě i seminář pro učitele a několik workshopů pro žáky místních škol.

Perlorodka říční (Margaritifera margaritifera) je jeden z našich nejohroženějších druhů živočichů. V minulosti se u nás vyskytovala na mnoha místech zejména ve středně velkých tocích, vlivem znečištění vody, technických úprav toků a migračním překážkám však na většině lokalit vyhynula a zachovaly se jen poměrně malé populace na Šumavě a Ašsku. Ani tady to perlorodky nemají jednoduché. Ašské toky jsou příliš chladné a kyselé, v létě na některých místech vysychají, není dostatek potravy pro dospělé perlorodky ani mladých jedinců pstruha potočního, který je hostitelským druhem perlorodčích larev. Snaha o záchranu populace zde probíhá již řadu let i ve spolupráci s bavorskou a saskou stranou. Poslední průzkumy naznačují určitý obrat k lepšímu, ovšem vyhráno perlorodka zatím zdaleka nemá. V souladu se Záchranným programem perlorodky říční v ČR proto pokračujeme v cílené péči o biotop a populaci perlorodek na Ašsku.

Tento dokument byl vytvořen za finanční podpory EHP fondů 20092014 a Ministerstva životního prostředí. Za obsah tohoto dokumentu je výhradně odpovědné Občanské sdružení Ametyst a nelze jej v žádném případě považovat za názor donora nebo Ministerstva životního prostředí.