pondělí 20. dubna 2015

Péče o biotop perlorodek: komposty

V dubnu jsme začali stavět kompostoviště. Perlorodky totiž papají kousky rostlin, k tomu potřebují okolo potoků louky, ty se tedy musí kosit, aby nezarostly, a pokosená biomasa se kompostuje a následně na louky vrací. Prvním krokem je zabudování jímek na výluhy. Dobře nám posloužily velké plastové sudy, které ale mají i další využití. Více se o tom dozvíte ve fotogalerii, kde si můžete prohlédnout také živočichy, které jsme při práci potkali.


Maintaining the mussels’ biotope – compost piles

In April, we started building temporary compost piles. The thing is that freshwater pearl mussels eat pieces of plants, thus they need meadows around streams which therefore have to be mown not to get overgrown, and the mown biomass is composted and subsequently returned to the meadows. The first step is building in the infusion tanks. Big plastic barrels served well but they have another use as well. You can learn more about that in the photo gallery where you can also see the animals we met during our work.


čtvrtek 9. dubna 2015

Péče o biotop perlorodek: kácení stromů

Louky okolo vodních toků mají pro perlorodky zásadní význam, tvoří se zde jejich potrava (drobné částečky rostlin) a díky oslunění se voda prohřívá. Dlouho nekosené louky však postupně zarůstají dřevinami. Navíc se tady často jedná o smrky, které vodu nadměrně okyselují. Proto jsme ještě před začátkem jara vyrazili na Ašsko a na loukách okolo významných přítoků Bystřiny a Lužního potoka jsme vyřezávali mladé stromy a keře. Užili jsme si déšť, sníh, vítr, sluníčko a spoustu bláta. My i perlorodky se už těšíme, až jaro naplno pronikne i do těchto chladných končin! 

GALERII Z KÁCENÍ NAJDETE TADY


Maintaining the mussels’ biotope – felling trees

Meadows around streams are essential for freshwater pearl mussels; their food is generated there (small particles of plants) and thanks to sun exposure the water gets warmed through. However, meadows which have not been mown for a long time get grown over by woody plants. On top of that, these are often spruce which acidify the water excessively. That is why, in the beginning of spring, we set off for the Aš region and we thinned trees and shrubs on meadows around important tributaries of Bystřina and Lužní potok streams. We experienced rain, snow, wind, sun and lots of mud. Together with freshwater pearl mussels we look forward to spring fully permeating these chilly parts! 

YOU WILL FIND THE PHOTO GALLERY OF TREE FELLING HERE