čtvrtek 16. července 2015

Péče o biotop perlorodek - kosení

Červen je okolo perlorodkových toků tradičně zasvěcen kosení, takže ani my jsme neváhali a pilně se věnovali sekání, hrabání, kupkování, tahání a ukládání trávy do kompostů o velikosti slona. Pokračovali jsme i ve stavbě nových kompostovišť, stojí už většina bytelných kovových konstrukcí. Snaha o zapojení psích pomocníků příliš nevyšla, ale aspoň se starali o zábavu, pokud právě nespali. Více ve fotogalerii. Povšimněte si na fotografiích 6 a 8 extrémní mozaikové seče mezi čertkusy, neboli obsekávání a obhrabávání jednotlivých trsů - zkuste si to! Hnědásci chrastavcoví ale měli určitě radost ze zachování dostatku rostlin pro housenky...

Maintaining the mussels’ biotope – scything

Around freshwater pearl mussels streams, June is traditionally dedicated to scything, so we did not hesitate either and were busy mowing, raking, making hay cocks, pulling and stacking grass into composts the size of an elephant. We also continued building new temporary compost piles, most of the sturdy metal structures are standing already. The effort to involve dog helpers did not turn out very well but at least they provided amusement when they happened not to be asleep. More in the photo gallery.In photos 6 and 8, notice the extreme patchwork mowing between the devil’s bit scabiouses, in other words cutting and raking around the individual tufts –try it! But marsh fritillaries (Euphydryas aurinia) certainly rejoiced in preserving enough plants for their caterpillars…