pondělí 25. ledna 2016

Monitoring populace a biotopu perlorodek

O perlorodky na Ašsku se již mnoho let starají čeští i němečtí odborníci. Společně se snažíme posilovat stárnoucí populaci mladými jedinci, podporovat hostitelské ryby a zlepšovat stav biotopu - vlastních toků i jejich okolí. Současně je nutné ověřovat účinnost provedených opatření, abychom měli jistotu, že perlorodkám skutečně pomáháme. Proto se provádí pravidelný monitoring populace perlorodek a kontrola stavu biotopu. V roce 2015 proběhlo sčítání perlorodek v Bystřině a speciální testy kvality biotopu.

Monitoring the freshwater pearl mussels‘ population and their biotope

Freshwater pearl mussels in the Aš region have been taken care of for many years by Czech and German professionals. Together we have been trying to boost the aging population by juveniles, to support host fish and to improve the state of the biotope – the actual streams and their surroundings. At the same time it is necessary to check out the effectiveness of the measures taken, to make sure we are really helping the pearl mussels. That is why regular monitoring of the pearl mussels’ population and checks on the biotope state are being carried out. In 2015, pearl mussels were counted in Bystřina and special biotope quality test were undertaken.