středa 17. února 2016

Péče o destičky s perlorodkami

Ani v zimě nesmíme perlorodky zanedbávat. Při vyšších průtocích nebo pracích okolo toku, například při prořezávkách dřevin na březích, s sebou voda nese různý materiál, jako je hlína, kamínky nebo větvičky, který se zachytává na destičkách a krabičkách s mladými perlorodkami, jež jsou rozmístěné na několika místech v ašských tocích. Při velkých mrazech hrozí též vznik vnitrovodního ledu, který perlorodky rovněž ohrožuje. Krabičky se proto musí pravidelně kontrolovat a čistit. To vyžaduje nejen zkušenost, ale i odhodlání a odolnost vůči zimě a studené vodě.

Taking care of the freshwater pearl mussel rearing panels

We must not neglect freshwater pearl mussel in winter either. In times of higher flow rate or during works around the stream, e.g. cutting back woody plants on the banks, the water carries various materials like soil, stones or twigs, which get caught on panels and boxes with juvenile mussels, located in several places in the Aš streams. In hard frost there is also a danger of the formation of ice which puts the mussels at risk, too. The boxes therefore need to be checked and cleaned regularly. This requires not only experience but also determination and resistance to chilly water and cold.