čtvrtek 21. dubna 2016

Supporting brown trout population

One of the problems of the Aš region pearl mussel population is the lack of young trout. That’s because they are hosts to pearl mussel larvae, glochidia. That’s why supporting trout population was also part of the project. The fishermen of the local organisation of the Czech Fishing Union caught several adult fish in the Aš region watercourses and let them spawn. Part of the fertilised eggs were bred in a hatchery and another part were placed straight into streams in special breeding facilities. Young trout, hatched in alevins and then grown into fry and parr right in the streams, showed bigger viability and they are used to natural environment which makes this method more suitable, in spite of requiring more finances as well as time. Eventually the young trout are released. We believe they will help pearl mussels in the Aš region survive.

středa 20. dubna 2016

Podpora populace pstruha potočního

Jedním z problémů ašské populace perlorodek je nedostatek mladých  pstruhů. Ti jsou totiž hostiteli larev perlorodek, glochidií. Součástí projektu proto byla i podpora populace pstruha. Rybáři z místní organizace Českého rybářského svazu odchytili z aškých toků několik dospělých ryb a nechali je vytřít. Část oplodněných jiker odchovávali v líhni, část byla ve speciálních odchovných zařízeních umístěna přímo do potoků. Pstroužci kulení a odrostlí přímo v potocích vykazovali větší životaschopnost a jsou uvyklí přirozenému prostředí, takže tato metoda se přes větší finanční a časovou náročnost ukazuje jako vhodnější. Nakonec jsou mladí pstruzi vypuštěni na svobodu. Věříme, že pomohou perlorodkám na Ašsku přežít.