pondělí 31. října 2016

Ukončení projektu

Po téměř dvou letech končí náš projekt na realizaci záchranného programu pro perlorodku na Ašsku. Za tu dobu jsme posekali hektary luk, vyřezali desítky náletových dřevin, postavili 7 kompostů, upravili téměř 2 km stružek, odchovali stovky pstruhů i perlorodek a mnoho dalšího. Ochrana perlorodky však s naším projektem nezačala ani nekončí. Tento vzácký druh má šanci na na pomezí Čech, Bavorska a Saska přežít díky společnému mnohaletému úsilí jednotlivců i úřadů na obou stranách hranice. Přejeme perlorodce i jejím příznivcům hodně zdaru!


End of the Project

After almost two years, our project of implementation of a rescue programme for the pearl mussel in the Aš region is nearing the end. During this time, we have mown hectares of meadows, cut back dozens of wind dispersed woody plants, built 7 compost piles, regulated almost 2 km of food brooks, reared hundreds of trout and pearl mussels and done lots of other things. However, pearl mussel conservation has neither started nor ended with our project. This rare species has a chance to survive on the border between Bohemia, Bavaria and Saxony only thanks to a years-long common effort of individuals as well as authorities on both sides of the border. We wish the pearl mussel and its supporters all the best for the future!

úterý 25. října 2016

Seminar for Teachers

A seminar for teachers took place at the Primary School in Drmoul on October 20, 2016. It focused on the biology and ecology of the pearl mussel, its conservation and significance, on the ecology of oligotrophic watercourses and also on learning about the ending project. A methodical sheet which can be used for teaching was presented to the teachers. Further teaching aids and programmes for environmental education were presented as well.

pondělí 24. října 2016

Seminář pro pedagogy

Na základní škole v Drmoulu proběhl 20. října 2016 seminář pro pedagogy zaměřený na biologii a ekologii perlorodky, její ochranu a význam, ekologii málo úživných vodních toků i seznámení s končícím projektem. Pedagogům byl představen metodický list, který mohou využívat při výuce. Nabídnuty byly i další pomůcky a programy pro environmentální výchovu.


čtvrtek 20. října 2016

Download a Methodical Sheet

HERE you can download a methodical sheet called “Life in the Upper Stretches of Watercourses” in which you can find not only information on pearl mussel and its environment, but also teaching tips and links to further sources of interesting information

středa 19. října 2016

Stáhněte si metodický list

Zde si můžete STÁHNOUT metodický list s názvem "Život v horních úsecích toků", ve kterém najdete nejen informace o perlorodce a jejím životním prostředí, ale i náměty do výuky a odkazy na další zdroje zajímavých informací.