O projektu

Projekt Komplexní realizace záchranného programu perlorodky říční na Ašsku se zaměřuje na péči o perlorodku říční na Ašsku. Tato oblast je pro druh velmi významná nejen v národním měřítku, ale i kvůli výskytu perlorodek v navazujícím území Bavorska a Saska. Zdejší populaci dnes tvoří fragmenty původně souvislého rozšíření a i ty jsou ohroženy řadou negativních vlivů, především nedostatkem potravy, nízkou teplotou a pH vody i nedostatkem mladých pstruhů.

Základní informace


Název projektu:
Komplexní realizace záchranného programu perlorodky říční na Ašsku

Číslo projektu:

MGSII-51

Podpořeno:

Malé grantové schéma Ministerstva životního prostředí České republiky "Záchranné programy pro zvláště chráněné druhy II"
Finanční mechanismy EHP 2009-2014 (85%)
Ministerstvo životního prostředí (15%)

Oblast podpory:

I „Realizace schválených záchranných programů a programů péče pro zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů“.

Konečný příjemce:

Občanské sdružení Ametyst - pobočka Karlovy Vary

Výše grantu:

2 143 027,39 Kč

Vedoucí projektu:

Mgr. Michala Kopečková
tel.: +420728854516
e-mail: kopeckova@ametyst21.cz

Začátek projektu:

19. ledna 2015
 

Konec projektu: 
31. října 2016

Péče o potravní stružky

Do Lužního potoka a Bystřiny, kde žijí perlorodky, ústí několik přirozených i umělých stružek, které sbírají z okolních ploch rostlinný detrit (malé částečky organické hmoty), kterým se perlorodky živí. Tyto stružky je třeba pravidelně čistit a upravovat, aby se nezanášely a nezarůstaly. Často se potýkají i s nedostatkem vody, hledáme proto další zdroje – prameniště a podmáčené plochy, které je možné na ně napojit.

Péče o luční biotopy

Pro získání kvalitního detritu jsou důležité biotopy v okolí stružek, zejména louky. Ty je třeba pravidelně sekat, z ploch delší dobu nekosených odstranit náletové dřeviny. Posečená hmota se kompostuje a vrací zpět na louky, aby se neochuzovaly o potřebné živiny. Okolí toků je nutné výběrovým odstraňováním dřevin prosvětlovat, aby se voda lépe prohřívala.

Podpora pstruha

Pstruh potoční je hostitelským druhem pro larvy perlorodek. Důležitá je přítomnost hlavně mladých jedinců, kteří se dosud s perlorodkami nesetkali a nevytvořili si vůči nim imunitu. Proto budeme pstruhy odchovávat v bezpečí líhní i v ochranných zařízeních přímo v tocích.

Monitoring kvality biotopu

Když se snažíme zajistit co nejlepší podmínky k životu a rozmnožování, je třeba sledovat, zda mají provedená opatření ty správné účinky. Proto se zjišťují vlastnosti vody v tocích, zejména teplota, pH a znečištění. Nejlepší způsob ověření kvality prostředí pro perlorodky jsou ale bioindikace, při kterých se měří přírůstky mladých perlorodek usazených v potoce ve speciálních destičkách. Perlorodky pro bioindikace se získávají poměrně složitým polopřirozeným odchovem. Zároveň se odchované perlorodky mohou použít k posílení populace.

Počítání perlorodek

Všechny potoky s perlorodkami se v několikaletých odstupech kontrolují a počítají se přítomní jedinci. Tak můžeme sledovat vývoj populace i dlouhodobou účinnost péče.

Programy pro školy

Pro žáky a pedagogy zejména z okolních škol připravíme program významu a ochraně povodí s výskytem perlorodek a dalších citlivých druhů

Projekt je financován z prostředků EHP fondů 2009–2014 a Ministerstva životního prostředí.

Tento web byl vytvořen za finanční podpory EHP fondů 20092014 a Ministerstva životního prostředí. Za obsah tohoto dokumentu je výhradně odpovědné Občanské sdružení Ametyst a nelze jej v žádném případě považovat za názor donora nebo Ministerstva životního prostředí.